T H E   W A T T L E   R O O M Chapter 3 T H E A T R E  O F  T H E  F A T I G U E D
P E R F O R M A N C E C I T E  D e s A R T S  P A R I S 2 0 0 7 P H O T O G R A P H S  B Y  B I L L  M O S E L E Y
H O M E P A I N T I N G I N S T A L L A T I O N T H E A T R E P O E T R Y D R A W I N G C O N T A C T A B O U T C V